JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä -hanke pohjoissavolaisten järjestöjen tukena

Järjestötyön ammattimaistumisen myötä toimijoiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Lisäksi koronaviruksen vuonna 2020 aiheuttamien digiloikkien mukanaan tuomat uudet toimintatavat vaativat uudenlaista osaamista. Humakin JärKeä-hanke tarjoaa tietoa ja välineitä järjestötyön kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tueksi. 

Järkeä hankkeen logo.

Hanke käyntiin Etäkahveilla 

JärKeä-hankkeen aluksi järjestetyssä Etäkahvit-verkkotapaamisessa syvennettiin tietoa hankkeen tavoitteista sekä luotiin yhteistä ymmärrystä toimintatavoista ja tarpeista. Järjestöt saivat valita, miten osallistuvat hankkeeseen. Vaihtoehtoina olivat asiantuntijaluennot, työpajat, vertaismentorointi ja järjestökohtaiset prosessit. 

Luentoja, vertaismentorointia työpajoissa ja järjestökohtaista tukea 

Asiantuntijaluentojen sarjan aloitti syyskuussa webinaari resilienssistä. Uutena näkemyksenä esiin tuli ajatus järjestöistä resilienssiä tuottavina tahoina. Lokakuun luento käsitteli etäjohtamista psykologisen turvallisuuden näkökulmasta. Marraskuussa syvennyttiin luottamuskulttuurin rakentumiseen. Keväällä 2021 paneudutaan muun muassa luottamusjohdon esimiestyöhön ja vuorovaikutukseen. 

Työpajoissa syvennetään asiantuntijaluennon aihetta ja suunnitellaan yhdessä hankkeen sisältöjä osallistujien tarpeita vastaaviksi. Työpajoissa toteutuu tasa-arvoinen vertaismentorointi. Vertaisuudella rakennetaan järjestötoimijoiden verkostoa, jaetaan tietoa ja kokemuksia erilaista työkulttuureista, levitetään hyviä käytäntöjä sekä edistetään hiljaisen tiedon kuulluksi tulemista. Vertaisoppimiselle luodaan jatkossa lisää tilaa muun muassa järjestöhaastattelujen ja -esittelyjen kautta. 

Järjestöt voivat pyytää JärKeä-hankkeen tiimiläisiltä myös yksittäisiä tapaamisia. Niiden tarkemmat tavoitteet määritellään aina järjestön omia kehittämistarpeita vastaaviksi. Ulkopuolinen henkilö tai työpari on tapaamisissa usein tarpeen, jotta kaikki järjestön jäsenet saavat keskittyä osallistumiseen tasa-arvoisina. Lisäksi ulkopuoliset voivat tuoda uusia näkökulmia järjestön toimintatapoihin ja menetelmiin. 

Keskiössä järjestöjen tarpeet 

Järjestöt kaipaavat JärKeä-hankkeelta tukea työntekijän/tiimin työskentelyyn, järjestön hallitustyöskentelyyn, hallituksen ja työntekijän/tiimin väliseen vuoropuheluun sekä järjestön ulospäin suuntautuvaan työhön. 

Hankkeen painopiste on kolmessa ensimmäisessä tavoitteessa. Välillisesti hanke voi tukea myös neljättä tavoitetta, kun järjestön toimijat ovat saaneet omakohtaisia kokemuksia erilaisista työmenetelmistä. Järjestöjen esiin nostamia tavoitteita on lähdetty työstämään myös arvokeskusteluilla.

Teksti: lehtori Anniina Aunola & lehtori Erja Anttonen

Lähde: 

Selander, Kirsikka. 2018. Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations 13. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59451/978-951-39-7532-6_vaitos29092018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 13.4.2021